Logo Genealogie Oldenzeel
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Momberrekening en momberontslag 19-3-1752 Roelof Jans Oldenzeel

Afbeelding akte Roelof jans

Verantwoording van Willem Bos woonagtijg in Sapmeer in qualijte als Hooftmombaer over Geert en Roelf Roelfs soons van wijlen Roelf Jans Oldensiel op Zuidlaarderveen bij Hindriijn Geerts de nu getroud is an Barelt Jans in egte verwekt welke Rekeninge sal worden gehouden ten overstaan van mij Schulte en mede Momaren Lambert Geerts en Willem Lucas op Zuidlaarderveen als ook Geert en Roelef Roelfs Op heden den 29 Maart

Handtekening

Bij het Hauden van de laatste Rekeningen in dato den 1 lunij 1746 was den Hooftmomber schuldijg
gebleeven een hondert en vier en Dertijg gulden, 12 stuivers, vier pennjgen.

134-12-4

An di Schulte J Hamen voor het Innemen van de Rekeninge volgens Quijtansij twe gulden 14 stuver

2-14-0

Verteeringe tot Eext in onderweegens in Alles drie gulden agt stuver.

3-8-0

An de schulte J Haman gedaan een Hondert gulden om de selve op intrasse te vertrekken en gedaan.

100-0-0

Op den 22 November 1746 an Hijnderk Gerrijts tot Lijverden en die Ober gaatiy hjer van Overgeven
Frans Writsers voor twee paar gouden knopen volgens Quijtansij Agt en twintijg gulden.

28-0-0

---------------------------------------------------------

134-2-0

Den Hooftmombaar heeft in Qualijte hjer bij gedaan tjen stuver.

0-10-0

---------------------------------------------------------

134-12-0

Waar mede den Hooftmombaar het zijne heeft voldaan De Schulte J Haman hadde op den 12 October 1748
van Hinderk Gerrijts Ontvangen Een jaar Rente Drie gulden tijn stuver Verschenen den 22 November 1748.

3-10-0

Van de Schulte Jan Haman wegens Hijderk Gerrijs aan Copt Drie en twintijg gulden.

23-0-0

---------------------------------------------------------

De schulte hadde Ontvangen        26-10-0

Welke Somma van ses en twintijg gulden 10 stuvers de Schulte
J Haman bij het houden van deze Reken heeft overgetelt.
Willem Bos heeft de Oblijgaatiijen twee van Barelt Jans
drie Hondert Een en tagentijg guldens.

381-0-0

Lambert Geerts op Zuijdlaarderveen

50-0-0

----------------------------

Is dan

431-0-0

Met Selver en andere goederen het welke op den inventarij stont hebben de Pupillen Geert en Roelf Roelf bekent dat Haar van de Hooftmom- baar en desselfe Stiefvader Barelt Jans voldaan was.

Pupillen stiefvader Barelt Jans heeft in deeese Rekeningen voor ontfangst gebragt huijre van lant verschenen
Meij 1746 jder jaar viertijg gulden is dan 1747: 1748: 1749: 1750 End 1751 is 6 jaren dan.

240-0-0

Hijer Af verminderinge na den 50 Pennarik

20-0-0

---------------------------------------------------------

Huijre Is        220-0-0

Rente van 220 guldens Verschenen 1747, 1748, 1749, 1750 en 1751 vijf jaar sjaars 7 gulden is

35-0-0

Nog van Een Oblijgaateij rente van Capt iest vijf jder jaar 6 gulden ses stuver verschenen
1747, 1748, 1749, 1750 en den 22 meert 1751.

31-10-0

---------------------------------------------------------

Schulden van den hooftmombaar is

286-10-0

Barelt Jans hadde vaar Geert Roelfs betaalt Hooijlant
en Baulant van Boele Ubbens tot Cropswolde in twee
ter mijnen een hondert vijf en tnegentijg guldens

195-0-0

Nog an de had betaalt twee gulden 12 stuver
vier deuijten

2-12-4

Voor Geert Roelfs betaalt 1/2 50 stuver Pennink

15-0-0

----------------------------

Geert nog

212-12-4

De Meuler

20-0-0

----------------------------

232-12-4

Roelf Roelfs weegens verschoten
geld en geleverde waaren

425-11-0

Hr. Advocaat keetel tot Peijse

22-0-0

Jan Clasens tot Zuijdlaren voor verterijergen

36-0-0

tot Assen verteert

5-19-0

Heere Coop

19-16-0

Jan Wijbens Op t Hoge Sant voor Roelf betaalt

59-7-4

----------------------------

568-13-4

Wijders is geakkerdeert over het veen en Mailen
dat de Stiefvader zal hebben Viertijg gulden

Is voor Roelf

20-0-0

----------------------------

Roelf Ontvangen

588-13-4

Geert Roelfs

232-12-4/

----------------------------

Barelt verschoten

821-6-0

Die Stiefvader Hadde tot Zijnen
laste twe Oblijgaatsijn groot381-0-0

Renten en huijre286-10-0

                ------------------------------------------------------------------------------------------------

667-10-0

----------------------------

Icoomit Barelt Jans

153-16-0

Varenstaande Rekeninge is gedaan en slute van Rekeninge is bevanden dat den Hooftmomber Willem Bos het gene dat onder hem is berustende heeft voldaan en koomt den Stjefvader Barelt Jans nog toe een Hondert en drie en vijftijg gulden en Zestijn stuvers het welke van Geert en Roelf Roelfs ten eerste zal worden voldaan En Vorders is Geert Roelfs daar den ouderdom van vijf en twintijg jaren mandijg verklaart en Roelf Roelfs door het Traowen en de beijde Alhijer mandijg verklaart en haar Mombaren bedankt voor haar gedane diensten over haar Angewent in Oorkande Der waarheijd hebben wij desen geondertekent Actum Zuijdaren den 29 ste Meert 1752.

(handtekeningen)

Afbeelding akte Roelof jans