Logo Genealogie Oldenzeel
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Mombereed en inventaris 25-10-1731 Roelof Jans Oldenzeel

Afbeelding akte Roelof Jans

Over de minderjarige kinderen van wilen Roeloff Jans Oldensiel op Suitlarenderveen met namen Jan, Geert,en Roeloff bij Hinderikien Geerts in echte geprocureert hebben op heden den 25 October 1731 den Momber Eedt gepreesteert

Van vaders kant als Hooftmomber Willem Bos van Sapmeer En Jan Jans Oldensiel van Suitlaarderveen

Van moeders zijde Lambert Geerts En Willem Lucas beijde van Suidlaarderveen

En overmits voornoemde Henderikien Geerts weduwe van wilen Roelof Jans Oldenziel voornemens is haar in den tweeden echt te begeven met Barelt Jan van Wolfsbarge Is op volgende wijze staat in inventaris opgemaakt van alle zoodane goederen als de Inventarisante Hindriekien Geerts en hare kinderen zijn besittende als mede van de crediten en schulden tot desen boedel gehorende

Vaste goederen

Het Plaats op Suidlaarderveen gelegen , bestaande in Behuisinge, Schuire, Bouw, weidelanden , Venen en velt mitsgaders de hooilanden en vijff en ein half mat in het Goorrecht gelegen , wordende bij de Inventarisante en haar kinderen bewoond en gebruikt.

Levende have

3 Peerden , 7 koejen , 12 jonge beesten een volle koe , vier swijnen , vier korven met IJnren

Buiren gereetschappen, en in goederen

Een beslagen wagen en twee onbeslagene, een Zeeltuig, een Ploeg, twee Eegden, twee krulden. 9 tonnen en een backvat, een sleede een wanne , 2 Schoefels, 6 vorken 2 rijven 3 swaaden, 2 Swaabomen, een troch, een kam, twee bijnen, acht melkvaten, 1 Emmers, twee ketel Emmers, een grote ketel, een kleine ketel, twee koperen potten, twee ijzeren potten, twee tafels, twee banken negen Stoelen, een wiege, een kaste, 2 wielen een wagen kisten, een Spinde, drie meelvaties, acht tinnen schotels, acht tinnen koppies, een tinnen waterpot, een koperen beddepan, 12 tinnen lepels, met een bort, een tinnen kom, een tinnen pul, vier tinnen bekerties, twee Soutoaties, een Spiegel, een Spiegel, een boekenkassien, een Snuiter, drie en twintigh steenen Schotels, een Strijkijzer, drie bloempotten, een Schuimer, een tange, een Asscheschup, een hangijzer, een panne een raster, een turfkorf, drie paar gardijnen, drie bedden, twee peulewen twaalf kussens, vier dekens, twee stoelkussens, tijn telders, een hebel, een haspel, twee Sisten, een IJniekap, acht zaiken, een juck, een ploegket,negen paar kussen Slopen, drie paar bonte kussen Slopen, een haal, twee braken, waar van de een een Slijp braak is. Twee rollen onversneden Linnen, Zevenen twintigh Lakens. Het Coorn op de balken,Bestaande in roggen en Boekweijd. Het hooi zoo in de behuisinge wort bevonden twalff in velden uitgesaaide rogge Dartigh pont vlas, en een zack met hiede, een Eister, een moster, muilen, een bijl, een hantbijl een duffel, een witter.

De lijffstoebehooren van willen Roeloff Jans Oldenziel

Ses hemden een swarte broek een bruin Camisool met ses en dartigh zilveren knopen, een silveren hegt gemarkt RJO, een zilveren gespe. 45 silveren knopen, nog sestien silveren knopen

Criditen dezer boedel

Een Obligatie ten laste van Jan Tomas op Suidlaarderveen in dato den ter zomina van

Een hondert vijfftigh Caroliguldens Zegge

150-0-0

Roeloff Barels op het Suidlaarderveen wegens het weiden van een Peert over de zomer 1731: rest

5-0-0

Van Jacob Hajes op het Hogesandt de Zomina

2-0-0

Van Harmen Geerts bij de Wolt Compagnie

2-0-0

Geert Wessels bij de Wolt Compagnie

0-15-0

en Contant penningen

59-0-0

Een mudde rogge van Lambert Geerts en Jan Jansen

Schulden van desen boedel

De Schatbeurder Egbert Sissinge na beste gecoetin

30-0-0

De Knegt Poeloff Pieters

30-0-0

Henderik Harmens gewesene Knegt

30-0-0

Roelof Clasens bij de Kijl

13-0-0

De Schoenmaker Fiste Jans in de Kijl Compagnie

15-15-0

Al Jan Snelt tot Suidlaren na gissnige

10-0-0

De Brouwer Otto Carst tot Suidlaren 11/2 ton bier

Grietien Hoitinge weide gelt van een koe

Cornelis Berens tegenwoordige knegt op Allerheiligen 1731 boodeloon

40-0-0

De Dienstmaagt Luigun meij 1731 verschenen

15-6-0

De Dienstknegt Roeloff Pieters allerheiligen 1731 is de

14-5-0

Roeloff Berens te Cropswolde hengste gelt de Zomina

5-0-0

Aldus geinventariseert onder Salutaire Clausul zoodoor menschelijke Swackheit jets mogte wesen vergeten ofte te hoogte of lang aangeslagene van sulks ten allen tijden te veranderen en verbeteren na bevindinge van zaken, Des in oirconde der waarheijdt de verteikeninge van mij Vesio Schults mombaren en inventarisante die desen ten allen tijden prasenteert met Eigte te Stercke.

Actum op Suidlaarderveen den dag

voors.... D. Lothoff

( was get. )

Willem Willems Bus

Willem Lucas

Hendrickien Geerts

Jan Jans Oldenziel

Lambert Geerts

Coll: accord:

D. Lothoff