Logo Genealogie Oldenzeel
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Momberrekening 1-6-1746 Roelof Jans Oldenzeel

Afbeelding akte Roelof Jans

2e Mombaar Rekeninge gedaan door de E. Willem Bos van Sapmeer in qualite als Hooftmombaar van de minderjarige kinderen van wijlen Roelef Jan Oldenziel ten over staan van mij Schults en mede mombaren op heden den 1sten junij 1746

Ontfank

De pupillenstiefvader Barelt Jans heeft in dese rekinge van ontfang gebragt drie jaren land huir

verscheen Maaij 1743, 1744 en 1745 jder jaar viertig guldens is in drie jaar

120-0-0

nog an Renten van een Capt. van twe Hondert Car. guldens en dato 16 April 1738 verscheen
1742, 1743, 1744, 1745 en 1746 vijf jaren jder jaar seven gulden is

35-0-0

En van de Obelgatie van den 22 Maaij 1742, 1743, 1744, 1745 en 1746 een Capt. van
een hondert 81 guld. jder jaar ses gulden 6 stuvers in 5 jaren is

31-10-0

---------------------------------------------------------

186-10-0

ex        186-10-0

nog staat in den vorige rekinge van 15 april 1742 twe Capt de oprente waren verstrekt een van

twe Hondert en de andere 81 gulden waarvan de Obligatien sijn aftrek van een gulden 18 stuver

heeft dese Hooftmombaar bovens de bijde Obelgatien meerder ontfangen 38 gulden 2 stuver deto

38-2-0

---------------------------------------------------------

Ontfank is        224-12-0

Uitgave

hijr in tegendiel van voor in genoten ontfank is als volgt 1742 15 Maaij an D Dethoff tot Anloo

voor het houden van de Rekinge En het schrijven volgens quitantie

2-7-8

Dito voor verteringe tot Anloo

2-2-0

24 junij an Frand Wrijtser in Sapmeer volgens quitantie betaelt

11-3-0

1743 11 februari an Frans Wrijtsers in Sapmeer volgens quitantie

6-12-0

7 junij an Frans Wrijtser in Sapmeer volgens quitantie betaalt

1-14-0

14 junij nog an Frans Wrijtser in Sapmeer volgens quitantie

7-12-4

1745 31 maaij an Frans Wrijtsers volgens quitantie betaalt seven gulden 18 stuijver

7-18-0

1746 19 maaij nae Suidlaarveen geweest en verteert

0-4-0

---------------------------------------------------------

39-12-12

1746

39-12-12

an Willem Lucas op Suidlaarveen voor het bestellen van dese rekinge voor verteeringe betaalt

0-4-0

---------------------------------------------------------

39-16-12

en nog voor een schrijfboek

0-3-0

---------------------------------------------------------

Den uitgave is

39-19-12

Den ontfank als vooren groot 224 gulden 12 stuijver dito

224-12-0

---------------------------------------------------------

184-12-4

Op maaij 1746 is an Lambert Geerts Suidlaarveen op intresse verstreke vijftig Car. guldens dito

50-0-0

---------------------------------------------------------

Ergo meerder ontfangen        134-12-4

Welke een hondert vier en dartigh Car. guldens twalf stuijver 4 penningen de Hooftmombaar Willem Bos an de pupillen bij dese derde reking te verantwoorden als ook van de drie Obelgatien van Barelt Jans en Lambert Geerts op Suidlaarveen in oirkonde dese waarheid hebbe ik Schults desen benevens mombaren geen der toekent Action Eext den 1 junij 1746

( was getiekent )

Willem Lucas, Lambert Geerts, Willem Willems Bus

Dat desen met de Oorigineel Rekinge is arkordierende bevonden bij mij

( handtekening Schulte )