Logo Genealogie Oldenzeel
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Momberrekening 15-4-1742 Roelof Jans Oldenzeel

Afbeelding akte Roelof Jans

1e Mombaar Rekening gedaan door den Willem Bos van Sapmeer in qualite als Hooftmombaar op de minderjarige kinderen van wijlen Roeloff Jans Oldenziel ten opstaan van mij persoon Schulte en de mede mombaren op heden den 15 april 1742

De Hooftmombaar Willem Bos brengt en voor ontfant de somme van twee hondert Car. guldens welk Capien op den sestienden april 1738 is berekent wegens huis en land huir op de jaren 1733 1734 1735 1736 en 1737 op Maaij dagen verschenen met der Pupillen Stiefvader Barelt Jans verrekent te worden na 3 1/2 per Conto waarvan het eerste jaar rente is verschenen geweest den eersten Maaij 1739 komende dus jngevolge Obbigatie van den 16 April 1738 voor

ontfant de sommia van

200-0-0

Vervolgens heeft de Pupillen stiefvader Barelt Jans vermogens gepasseerde obligatie van den 22 maaij 1741 verklaard de pupillen schuldig te wezen dito

181-0-0

zijnde vier jaren landhuir over de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 j jaarlijks viertig gulden

Transport

381-0-0

Verschenen geweest en den nog wegens drie jaren rente van hed bovenstaande capitaal ad 200 Gd. verschenen maij 1739, 1740 en 1741 j jaars seven Car. Guldens

Onder deze Rekeninge heeft die Pupillen Stiefvader Barelt Jans betaald de somma van viertigh Car. Guldens die

40-0-0

sijnde een jaar Landhuir verschenen den eersten maaij 1742

---------------------------------------------------------

De ontfank        421-0-0

Afbeelding akte Roelof Jans

Uitgave

Den 16 junij 1741 na Anlo geweest met Willem Lucas om de Rekening te verreken en bijders enige malen na Suidlaarderveen geweest en in alles verteert de somma

1-18-0

---------------------------------------------------------

Dus Meerder ontfangen der

419-2-0

Welke vier hondert negen tien gulden twee stuvers de Hoofdmombaar Willem Bos en de pupillen bij dese verschuldigt is gebleven in bij zijn en volgende tweede Tekening te verantwoorden aldus geresiseert en wederlijke onderstaand in Anloo dese 15 Maaij 1742

Onderstondt

D. Lothoff , Willem Willems Bos , Willem Lucas Jan Jansen Oldensiel , Lambert Geerts: