Logo Genealogie Oldenzeel
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Obligatie 13-2-1713 Jan Luichiens Oldenziel

Afbeelding akte Jan Luichiens

Stephen van Selbach der beijden Rechten doctor Schults van Anlo, Gieten en Suidtlaeren Banher schults van 't Oostermoer en Rolder dinckspill Getuige door desen dat voor mij en twie Eijgen erffden tot Suidtlaren de E. Henrick Swiers en Fixrick Kruse is gecompareert :

Jan Luichiens Oldensiel op Suidtlaarderveen bekennende voor hem sijn huisvrouw Geertien Harms en haar beijder eigenamen u geneele penningen ontfangen en op rente genomen te hebben uit de diaconiemiddelen van Suidtlaren een soa van seven hondert Car. gld, segge 700 gld annemende dese capitale somma na vijve ten hondert te verrenten waar van de eerste rente sal verschenen wesen a dato deses over een jaar en telckens also lopen ter tijdt van afflosse die in twie parchen of terminen sal mogen geschieden de eene reijse 300, de ander maal 400 gld so als het de debiteur gelegen komen sal mits so wel van de afflosse in dese twie terminen als vande gehiele somma telckeus een vierdendiel jaars van te vooren opsegginge door 't gerichte te laeten doen gelijck oock van wegen de diaconie de selve loskundinge so als voorschreven sal moeten geschieden hebbende den debiteur Jan Luichiens Oldensiel tot verscheninge van capitaal en renten ten vasten hijpotheecq en onderpandt gestelt alle sijne tegenwoordigh hebbende en noch te verkrijgene goederen vaste en tilbare op Suidtlaarderveen of elders eghene van allen buiten bescheijden Leggende ten sulcken eijnde den stock ten profijte van de diaconie van Suidtlaren na Drentschen Landtrechte die also bij de Hr Predicant dng Joh. van Oostbroeck en twie anwesende diaconen van Suidtlaren de E. Henr. Dijcks en Jan Sissinge in forna weder is opgenoemen des ten oorconde hebb ick Schults opgemelt desen beneffens mijne cornoten en den debiteur verteijckent en met mijn angeboren Erffsegul bevesaecht gedaan in Suidtlaren op den dartijnden Februar, een duisent seven hondert en dartijn segge 1713

(onderstondt)

handtekeningen

Jan Luichiens tekent met handmerk

Afbeelding akte Jan Luichiens