Logo Genealogie Oldenzeel
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Obligatie 3-5-1712 Jan Luichiens Oldenziel

Afbeelding akte Jan Luichiens

Stephen van Selbach der beijden Rechten doctor Schults van Anlo, Gieten en Suidtlaren Banher schults van 't Oostermoer en Rolder Dinckspill betuige door desen dat voor mij en twie ge eift de cornoten tot Suidtlaren de E Harmen Coops en Hindrick Sissinge is erschenen :

Jan Luichiens Oldenziel op Suidtlaarderveen bekennende voor sijn huisvrouw Geertien en haer der beijder Erffgename met oprecht en deughdelijck schuldigh te wesen an Ellechien Ansinge weduwe van de E. Eggo Jansen tot Suidtlaren van genede en op interesse ontfangene penningen een somma van twie hondert Car, gl, annemende deselve alle jaar na vijve ter hondert te verrenten waar van het eerste jaar sal verschenen wesen in majo 1713 en de rente teleseens op maij cotinueren te lopen ter tijdt van volle aflosse waar toe de opsegginge een vierdendiel jaars van te voren sal moeten geschieden door het gerichte lokaal hebbende den opnemer tot verschenh ge van capitaal en renten ten gewissen onderpande gestelt alle sijne goederenpresente en toekomende vaste en tilbare op Suidtlaarderveen en elders eghene daar van uitgesondert leggende voorhen sijn huisvrouw en erffgenamen den stockan de ereditrice na Drentschen Landtrecht die also bij deselve tot dese actris gesteckt met Berent Hindricks Pander als haar versochte en voor den Gerichte toegelaten mombaar in forma weder is opgenomen in oorconde van dit voorenstaande rebbick Schults opgemelt desen benffens de gerichts cornoten verteijekent en met mijn angeboren arffsegul bevestickt gedaan op Suidtlaarderveen op de Groeve op den derden dach majus 1712 segge seventien hondert en twalven.

Afbeelding akte Jan Luichiens

(onderstondt)

handtekeningen