Logo website company
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Obligatie 23-5-1746 Geertien Harmens en Lambert Geerts Jobing

Afbeelding akte Lambert Geerts Jobing

Jan Homan wegens hoger overigheijd schults over Anloo, Gieten en Suidlaaren etc. doe cond en betuige door desen dat voor mij schults en twe gequalificeerde Coornoten Geert dens uit de markte van Suidlaaren de waren de Ette Jannes Sissink en Albert Abberinge sijn gecompareert Geertien Harmens weduwe van wijlen Jan Jans op Suidlarnerveen als ook Lambert Geerts op Suidlaarveen Caverende hij Lambert Geerts mede voor sijn huisvrouw Roelefien Jans, verklarende komparanten op regt en Deughdelijk schuldigh te wesen en op rente genomente hebben van Harmen Bon en sijn huisvrouw Roeletien Jans woonaghtigh op de Groeve op Suidlaernerveen een somma van Drie Hondert Car. Guldens welke penningen in gereet gelt waar toe getelt, .....

Obligatie 1-2-1751 Geertien Harmens en Lambert Geerts

Afbeelding akte Lambert Geerts Jobing

Jan Homan wegens Hooger Ooverigheit Schults Oover Anlo Gieten en Zuitlaren etc. doe land ende betuige door desen dat op heden den 1 Februari 1751 in Eigenar personen voor mij Schults en twee gequaelijfijsierde Coornoten geerfdens in de merckte van Zuitlaren de warende Ette Claes Tammink en Roelof Clasens is gecompariert Lambert Geerts en sijn schoonmoeder Geertien Harmens laeste weduw. van Jan Jans op Zuitlaerveene versilarinde de comparanten in Goedenge reden ganghbaren gelde ontvangen te hebben van de Diaconie van Zuitlaren een somma van vierhondert caroli guld. welke penningen souden worden geimplooieert tot aflossinge van een cappitaal ande Erfgenaemen van wijlen de Ette Jan Sissing tot Suidlaren .....

Obligatie 19-2-1776 Geert Lamberts

Afbeelding akte Geert Lamberts Jobing

Wij binder geschreven Jan Lammerts en des selfe huisvrouw Geertien Jans van Zuidlaarveen en Geert Willems en des selfe huisvrouwe Jantien Lammerts uit de Kijl bekennen verkogt te hebben haer vaders nagelatene vaste goederen huisinge en landerijen en vrugten die daar tegenswoordig op staande aan Geert Lammerts op Zuidlaarderveen zoals haar vader Lammert Geerts het salfe gebruikt heeft en deze verkopinge is geschied voor de somma van agt hondert carolij guldens zegge 800 guldens te weten Jan Lammerts vier hondert carolij guldens en Geert Willems vier hondert carolij guldens, .....