Logo website company
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Obligatie 8-6-1704 Jan Jansen Oldenziel

Afbeelding akte Roelof Jans

Stephen van Selbach, der beijden Rechten Dr. Schults van Anlo, Gieten en Zuidlaren, Banherschults van het Oostermoer, en Rolder Dinckspil, betuige door desen dat voor mij, en twe Eijgen erfden tot Suitlaren, de E. Hindrick Swiers en Egbert Sissinge is gecompareert Jan Jansen Oldenziel op de Loula, op Zuitlaarderveen, bekennende ,voor hem, sijn huisvrouw en Erfgenamen in geriede penningen op interresse genomen te hebben uit de Diaconie middelen van Zuitlaren een somma van vierhondert Car. gld segge 400 gl: annemende de selve jaarlijx en eerst a dato deses over een jaar na vive ten hondert te verrenten ter tijt van aflosse waar toe de opsegginge an de een off ander zijde een vierdendiel jaars van te voren sal......

Borgstelling 31-5-1707 Jan Jansen Oldenziel en Jan Gosens Oldenziel

Afbeelding akte Roelof Jans

Stephen van Selbach der beider rechten Doctor Schults van Anloo, Gieten en Zuidlaeren, Banherschults van 't Oostermoer en Rolder Dinckspell betuige door desen dat voor mij en twe eigen erfden tot Suitlaeren de Hr. Reinder Tamminge en Jan Crouse is erschenen Jan Jansen Oldenziel op de Loula op Zuidlaerderveen, alhijr verklarende hoe dat comparants vader Jan Gosens Oldenziel sich op heden als sebts schuldige heeft ingelaten voor alsoo dane som van 582 gl 8 stv 4 penn als welke som van penningen comparant soo nu als te voren van mij Schults S. van Selbach heeft ontvangen en genoten, hebbende coparants vader de selve als sijn eigen schulde beleden en daer van een versegelinge .....

Obligatie 23-2-1719 Jan Jansen Oldenziel

Afbeelding akte Roelof Jans

Is voor mij ondergef=?: verwalter Schultes en twe Erffbuuren toto Suidtlaaren in eigener persoen gecompareert de E. Jan Jans Oldenziel en caverinde voor sijn huisvrouw Kunnehijn Allers op Suidtlaarenveen verclaarende in gerieden en geneh baaren gelde ontfangen en op intresse genomen te hebben van de respu twe kerkvoogden tot Suidtlaaren ah de heer Borgmeester Joh. Drews de E. Jan Sissinch boeckhouder Hindrick Swiers en Hindrick Cloot andere voogden de somma van twe hondert en vijfftich duo -250 Car. gld welke den comparant belooffde des jaarts te verrenten met vijff der gelijke gulden per cento en wel het eerste jaar op den 23 Feb. 1720 en alsoo vervolgens tot den jarh van weder afflosse wekhe an