Logo website company
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Lidmaten Jan en Geese

Afbeelding Ledematen

Lidmaten Sappemeer Anno 1641

Den 19 December sijn die Gemeente toegedaen ende hebben die eerstemael communiceert: Jan Jansen op ’t Hooge Sant ???

Diese naevolgende sijn met attestatie van naebenoemde plaetzen angecoomen:[folio 336verso]

Geese Jansen, die huisvrouwe van Jan Jansen Is gecoomen van Suitbroeck

Aan en verkoop Jan en Geese

Afbeelding Aan en verkoop

22 april 1646[!] - Jan Jans Oldenseel, te Zuidbroek, mede namens zijn vrouw Gese, verkoopt aan Claes Abels, pottebakker, te Noordbroek, en Sara (ehel.) een behuizing te Zuidbroek op pastoriegrond met het appelhof, zoals is bewoond door Ipo Peters en Abel (ehel.) welvorstaende dat de pastorieplatze tusschen de noordster und suijdster beijde gevelen tot dienst van beide behuijsingen in twe parten gedeelt sal worden sonder enige uth ofte undrifft over die selve platze tho gedogen voor tho nehmen. Prijs: 344 daler. Borg: Tiddo Ottens, schoolmeester in Sappemeer, en Trijntien (ehel.). Getuigen: Focco Euwes [=Focko Eeues] en Peter Sappens

Geldleningen Jan en Geese

Afbeelding Geldleningen Jan en Geese

1 mei 1639 Plaats: Noordbroek

Jan Jans Oldenseel unde Geese ehluiden tot Suitbroeck becennende plichtbaer unde schuldich twesen aan Peter Jans unde Ike sijn huisv. woonachtich onder den klockenslach Siddebuiren 1000 dald. Beloveden dese capital wedderumme te betalen op meij 1640 mit noch daerenboven 5 dald vant hundert, makende 50 dald jaerlicke rente, daerna alle jaren onvorjaert. Onderpant in specie een stuck landes tot Suitbroeck gelegen, tot welkers redemtie dese penningen sint imploieert.