Logo website company
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Obligatie 31-5-1707 Jan Goossens Oldenziel

Afbeelding akte Jan Gosens

Lambert Wolthers wegens hoger overheit Schults van Vries Banherschults over Noorderveldt en in desen geauthoriseerde Richter navolgens alhijr vertoonde authorisatie van sijn Hoog Wel.geb. de heer Drost van Echten tot Echten van den 4 julij 1706 hebbende onder andere speciael in de mondt. dat ick Schults in het passeren van hypothecatien stockleggingen of transporten die de heer Doctor en Schults S van Selbach in sijn eijgen Schultampt mochte verrigten hebben voor sijn weledele toen geauthoriseert, getuige door desen dat voor mij en twe gequalificeerde gerichts curnoten tot Zuidlaeren de heer Reinder Tamminge en Jan Kruijhe in eygenen persone is gecompareert de heer Jan Goossens Oldenziel op Zuidlaerderveen .....

Obligatie 3-6-1708 Jan Gosens Oldenziel

Afbeelding akte Gosen Jans

Stephen van Selbach der beider rechten Doctor Schults van Anloo, Gieten en Zuidlaeren, Banherschults van 't Oostermoer en Rolder Dinckspell betuige door desen dat voor mij en twe eigen erfden tot Suitlaeren de Hr. Hindrick Swierts en Egbert Sissinge is gecompareert Jan Gosens Oldenzeel op Zuidlaerderveen, bekennende van de Diaconie van Zuidlaeren in genede penningen ontfangen en op rente genomen te hebben een somma van vier hondert Car. gld voor en ten profijte van sijn soon Jan Jansen Oldenziel die ook de penningen ten voller heeft genoten belovende Jan Gosens Oldenziel, als debiteur van de Diaconie dese vier hondert gld jaerlijxna vijve ten hondert te verrenten, waer van het eerste jaer sal vervallen wesen a dato deses over een jaer en soo .....

Obligatie 6-4-1709 Jan Goossens Oldenziel

Afbeelding akte Gosen Jans

Stephen van Selbach, der beijden Rechter doctor schults van Anlo, Gieten en Suidtlaren Banherschults van 't Oostermoer en Rolder Dinckspil, behuge door desen , dat voor mij en twe gequalificcerde Gerichts cornoten de Hr Hendrick Swierts en Egbert Sissinge eijgen erffden tot Suidtlaren is gecompareert Jan Goossens Oldensiel op Suidtlaarderveen bekennende wegens genide angetelde penningen

(: die hij echter sijn soon Jan Jansen Oldensiel heeft laten ontvangen:) oprecht en deughdelijck schuldich te sijn an de Diaconie van Suidtlaren , een somma van twie hondert Car. gld annemende desalve .....