Logo website company
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Nieuwe kerkklok Zuidlaren Anno 1637.

Afbeelding kaart Veendam

Actum Suidlara Anno 1637 Des 18 Maij

art. 1 Sijn die gemene Caspelluden tot Suitlahren alsmede de vulmachten der Edele Heer Borgem. ende Raadh. der Stadt Groning als die Edele Rats Mepsche van d' Stadt ende de Edele Rats Otto Valcksoon fur solvest ( naer voorgaande publicatie van den predigstoel bij verbeurte van summen dergenen so sich absenteeren) bijeen vergadert gewest als die Klocke volgens contract daarvan opgerichtet, tot Groningen noosig is om Klare uitrekeninge ende uitsattinge te maken waarna die gestelde betalinge volgens 3 termijnen geschieden moge.

So is 't dat die gemene Eigenerfdes mit gemene bervillinge angenomen hebben te zullen contribueren tot betalinge van die Klocke na Quota van stolen in die Kercke ende graven in die Kerckhof alles volgens ordre in dezes boek gestelt in 't volgend bladt.

art. 2 Ten anderen anderen sijn volgens register in 't Kerckenboek in dato den 29 December 1634 op die plazen der graven bevonden viertig platzes ofte vulle huisn - 40 -

Op 't veen tot last van die Stadt sovende half vulle huisen ende een vordell voor Bert Roelofs platse

- 6 1/2 -

en

- 1/4 -

Item Oldenseels platse 1 vulle platse

- 1 -

Item dese volgende Kotersplatses welcke vier voor - 1 - vulle huis solen betalen ofte elck - 1 - vordell, als daer sijn in specie dese volende

Harmen Jans buiter

Jantien Hoets

Claas Cloot

Hindrik Wijsterbrink

Hinderk Rolofs

Harmen Jurries platsien bij Tammink

Cruisen platsien

Harmen Eggens Muller

Koster Frandts Klant bij 't meer

Jan Tonnis van Dalen

facuint 2 huis

ende 2 vord.

Summa totalis - 50 - huisn 1/4 van vulle huisen

art. 3 Item also enige Koteren sich apposeren tot gene betalingen, als daar sijn die Edele Selbars wegn sijn meijer Jan Eggers ende Cruesen wegen sijn sein platsien, is besloten dat niemandt van diselve platses ofte die noch bekent mag worden, gene Dodes sol mogen laten vesluiden, ofte solen van elck persone correct betalen vijf en twintig stuver brab, waarop die Pastorende Vogeden in der tijt goede acht soln nemen onder rekeninge laarlijx daarvan te doen sonder conniventio ofte soln daarin suimachtig sijnde, daarvoor moten intervenieren.

Item besloten dat van ijgerlick sijn termijnen sall vorderen of sall bij gebreke tot des onwillig laste komen in 't privese ende neemt de Sch. H. Kunninck an dese penning op te beuren die welke die onwillige sall mogen executeren tot schade van den onwilligen.

art. 4 Tot verstenise dese hebben wij opg. Eigenerfden deses met onderteikening onser handen bevestigt.

Actum anno actu ut supra.

Mepsche

O. Valcke

J. van Selbach

R. van de Stadt Groningen

en anderen.

Afbeelding schilderij Mancadan

Item op dito voorss. is noch geresolveert bij den samtlicken Eigenerfden dat het vrouwen erve te voren mede gerekent sal vrij blijven ende sijn alsoo 49 huise ende een vierendel.

Elck huis sal contribueeren - 17 gld - 3 st. waarvan overblijven konen vier gld vier st. tot een bone in die torn te implojeren.

Item vijf gulden voor H. Kunninck voor 't beuren.

Makende dat die 49 huisen en 1/4 elck huis gerekent op 17 gld 3 st. te samen die summa - 844 gulden - 12 stuver daar af Sulmans weduw sal ontvangen in 3 termijnen 635 gld - 8 st. ende als voorseit voor 't beuren - 5 - gld tot bone - 4 gld 4 st.

actu ut supra.