Logo website company
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Obligatie 5-12-1650 Gosen Jans Oldenzeel

Afbeelding akte Gosen Jans

Ick Goosen Jans Oldensiel Gebbe mijn echte huisvrouwe woonachtich op Suitlaarveen bekenne ende beleije met dese opene handschrift ofte obligatie voor ons ende onsen arfgenamen ontvangen en op rente genomen te hebben van Hindrick Garbrants wonachtich op Suitladerveen die somma van vijftich slechte dalder elcken dalder tot 30 stuivers gerekent en dat op Sunte Nicklas of den 5 December 1650 en belove daervan te rente te elck jaar onverjaart twe gelijcke dal en 15 st. als voorsg. waarvan het eerste jaer rente sal verschenen en vervallen wesen op de 5 December 1651.

Voor mis of quade betalingen sette ick Goossen Jans, Gebbe echtluiden voorsg. tot de hijpotijck onderpant .....

Vonnis Etstoel Drenthe 8-6-1669 Gosen Jans Oldenzeel

Afbeelding akte Gosen Jans

den 8 junij 1669

In saecken van Goosen Oldenziell op Suijtlaerderveen Eijser ter eenere, en Suurt Doedens tot Groningen verwaerder ter ander sijdes, questieus in Cas van uijtpandinge bij den Eijser versocht ter somme van seven hondert een en tachtentigh Carts gh- vier stuijvers, mits dat daeran waerde afgeslagen en seste pardt bij de weduwe van Lijkle Bonnes angenomen, overblijvende alsoo de schulden waervoor gepandett ses hondert een en vijftigh Carts gh die Eiijser wegens Coopschatt, afstant van naerkoop en andere volgens Contracten ......